ODDELENIA

Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine

- poskytuje komplexnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť deťom a žiakom MŠ, ZŠ a SŠ

- poskytuje pomoc pri riešení ťažkostí vo vzdelávaní, 

- realizuje posudzovanie školskej zrelosti (školskej spôsobilosti),

- poskytuje individuálne a skupinové poradenstvo v oblasti kariérového vývinu,

- ponúka skupinové programy kariérového poradenstva pre ZŠ,

- poskytuje pomoc a poradenstvo pri ťažkostiach v osobnostnom vývine,

- vo vybraných oblastiach poskytuje poradenstvo rodičom a učiteľom detí a žiakov,

- metodicky vedie výchovných poradcov základných a stredných škôl obvodu, školských špeciálnych pedagógov a školských psychológov,

- realizuje poradenské programy najmä pre žiakov SŠ,

- realizuje skupinové stretnutia pre deti s odloženou školskou dochádzkou - komplexný stimulačný program, metódu Dobrého štartu, metodiku Lego Dacta,

- pre žiakov l. stupňa základnej školy, ktorí majú ťažkosti v čítaní, ponúka metódu Splývavého čítania,

- zabezpečuje kontakt so základnými a strednými školami obvodu Bratislava V.

 

Oddelenie prevencie a poradenstva v sociálnom vývine

- odborné aktivity zameriava na prevenciu sociálno - patologických javov,

- realizuje preventívne skupinové programy na všetkých typoch škôl (MŠ,ZŠ,SŠ),

- realizuje intervenčné vstupy do tried s problematickými vzťahmi (napr. šikana),

- realizuje skupinové terapie pre rôzne vekové kategórie klientov,

- poskytuej individuálne poradenstvo v oblasti výchovy,

- poskytuje individuálne poradenstvo v oblasti sociálneho a osobnostného vývinu,

- zebezpečuje metodické vedenie koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ,

- pripravuje programy pre učiteľov ZŠ a SŠ,

- zabezpečuje kontakt  s materskými školami obvodu Bratislava V

Spolupráca na overovaní celoslovenského preventívneho programu KOZMO

 

© Copyright 2015 Jobintegra, n.o.
Top